Kód: ESP5900627006315
ID: 1479713
Technické parametry

Technické parametry Prací gel VANISH odstraňovač skvrn Oxi Action 1 l

Všeobecné vlastnosti
Výrobce Vanish
Kategorie Příslušenství k pračkám, myčkám a sušičkám Vanish
Záruka 24 měsíců
Určeno na universální (bílé i barevné)
Typ pracího prostředku gel
Měrný objem výrobku 1 l
Rozměry výrobku
Hmotnost výrobku 0,94 kg
Rozměry balení
Šířka balení 7,3 cm
Výška balení 25,5 cm
Hloubka balení 13,4 cm
Hmotnost balení 1,08 kg
Bezpečnostní list Stahnout (pdf / 870967 kb)
Produktový list Stahnout (pdf / 870967 kb)
Prohlédnout si více vlastností produktu
Vše o produktu

Vše o produktu

Odstraňovač skvrn Oxi Action odstraní všechny druhy skvrn, i ty nejvíce odolné. Použitím tohoto jedinečného přípravku získáte čisté prádlo, bez nehezkých skvrn a flíčků. Oceníte ho zejména při odstraňování skvrn z potu, ovoce nebo zažrané špíny, kde je potřeba použít silný přípravek. Vaše prádlo bude zase jako nové! Přípravek odstraní všechny druhy skvrn, od těch čerstvě vytvořených, až po ty, které se zdají neodstranitelné. Bílé, ale i barevné prádlo často trpí nejrůznějšími skvrnami od ovoce, špíny nebo potu. Tento jedinečný přípravek vaše prádlo opět dokonale vyčistí a dodá mu původní bezchybný vzhled. Přípravek můžete bez obav použít na bílé i barevné prádlo. Dopřejte si dokonale čisté prádlo! Použití: Na bílé i barevné prádlo. Objem:1 kg • Objem balení (litrů) 1 Bezpečnostní upozornění: H271 Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant. H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P280 Používejte ochranné brýle. P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Technické parametry

Technické parametry Prací gel VANISH odstraňovač skvrn Oxi Action 1 l

Všeobecné vlastnosti
Výrobce Vanish
Kategorie Příslušenství k pračkám, myčkám a sušičkám Vanish
Záruka 24 měsíců
Určeno na universální (bílé i barevné)
Typ pracího prostředku gel
Měrný objem výrobku 1 l
Rozměry výrobku
Hmotnost výrobku 0,94 kg
Rozměry balení
Šířka balení 7,3 cm
Výška balení 25,5 cm
Hloubka balení 13,4 cm
Hmotnost balení 1,08 kg
Bezpečnostní list Stahnout (pdf / 870967 kb)
Produktový list Stahnout (pdf / 870967 kb)
Prohlédnout si více vlastností produktu
Obrázky produktů jsou pouze informativního charakteru.
V porovnávači máte 0 produktů Porovnat produkty Porovnat 0 produktů