Pravidla soutěže Beauty den s Andreou Verešovou

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Obchodní společnost DATART INTERNATIONAL, a.s., IČ 60192615, DIČ CZ60192615, sídlem Praha 8, Pernerova 35, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2253, (dále jen „ DATART “) organizuje v termínu od 00:00:01 hodin dne 1. 12. 2015 do 23:59:59 hodin dne 24. 12. 2015 (dále jen „ Doba konání “) marketingovou soutěž nazvanou „Beauty den s Andreou Verešovou“ (dále jen „ Soutěž “) a tímto stanoví tato pravidla a podmínky Soutěže, (dále jen „ Pravidla“), které jsou k dispozici na internetové stránce http://www.datart.cz/valera-soutez/pravidla, provozované společností DATART.

2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

2.1. Každá fyzická osoba starší 15-ti let (dále jen „ Účastník “), která splní podmínky Soutěže uvedené v těchto Pravidlech, se může účastnit Soutěže, zejména, nikoliv však výlučně, za následujících podmínek:

a. má trvalé bydliště na území České republiky;

b. sdělí společnosti DATART své kontaktní údaje, zejména své jméno, příjmení, adresu, e- mail a číslo mobilního telefonu, a souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů v rozsahu uvedeném v čl. 5 těchto Pravidel;

c. v době od 1. 12. 2015 do konce Doby konání uskuteční jednorázový nákup vybraných výrobků Valera: Silent Energy 545.01, SILENT POWER 2400 IONIC, Metal Master 584.01/I, SN 9200Y RC Swiss Nano Ionic Rotocord, 584.01/I Swiss Metal Golden (dále jen „ Nákup“);

d. uhradí plnou cenu Nákupu;

2.3. Celková cena Nákupu musí být vždy prokázána řádným daňovým dokladem, vystaveným společností DATART, který dokládá převzetí zboží a úhradu. Do Soutěže budou tedy zařazeny pouze zaplacené daňové doklady zahrnující nákup alespoň jednoho kusu výrobku Valera dle seznamu uvedeného v článku 2.1 (dále jen „ účtenka“);

2.4. Účastník se může účastnit Soutěže s jednou účtenkou pouze jedenkrát. Opakovaná účast v této Soutěži je možná pouze při dalším Nákupu, tedy vždy s novým číslem účtenky;

2.5. Ze Soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry, zejména

osoby, které:

a. nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto Pravidlech;

b. budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se Soutěží;

c. uvedou v Soutěži nepravdivé nebo neúplné informace nebo kontaktní údaje;

d. jsou v pracovním nebo obdobném poměru ke společnosti DATART, nebo se považují za osoby blízké zaměstnancům nebo členům statutárního orgánu společnosti DATART, nebo za osoby s touto společností jinak personálně nebo majetkově propojené.

2.6. Pokud se společnost DATART důvodně domnívá, že Účastník porušuje tato Pravidla, je oprávněna Účastníka ze soutěže kdykoliv vyloučit. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu jakýchkoliv nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.

2.7. Nezletilé fyzické osoby se mohou do soutěže zapojit pouze prostřednictvím svého zákonného zástupce, který se pro účely převzetí výhry považuje za Účastníka.

3. PRAVIDLA ÚČASTI V SOUTĚŽI

3.1. Každý Účastník, který získá v rozhodné době účtenku za Nákup musí pro zapojení do soutěže vyplnit formulář na stránce www.datart.cz/valera-soutez

3.2. Pro účast v Soutěži je nutné odpovědět na soutěžní otázku: „Kolik zákazníků se zúčastní soutěže?“

(správnou odpovědí je počet zaslaných unikátních čísel Účtenek)

3.3. Odpověď na otázku je nutné vyplnit v kontaktním formuláři spolu se všemi požadovanými údaji.

3.4. Tři výherci budou vybráni dle přesnosti svého tipu. V případě shody odpovědí má přednost odpověď s dřívějším datem odeslání.

3.5. Dojde-li ke zrušení kupní smlouvy, která je zahrnuta do Nákupu a/nebo ke stornu nebo dobropisování účtenky, která byla využita k účasti a výhře v Soutěži, bude výherce ze Soutěže vyloučen. V takovém případě nebude výhra poskytnuta nebo bude výherce povinen výhru neprodleně vrátit společnosti DATART.

4. CENY V SOUTĚŽI

4.1. Tři účastníci Soutěže mohou při splnění podmínek v těchto Pravidlech vyhrát Beauty den s Andreou Verešovou, během kterého mohou využít bezplatné péče kadeřníka, vizážisty, kosmetičky a jejich poradenství. Během tohoto dne bude možné využít bezplatného cateringu a celým dnem bude výherce provázet modelka Andrea Verešová. DATART nehradí dopravu do místa konání akce ani další náklady spojené s účastí.

4.2. Výhercem se stává ten Účastník Soutěže, který svou odpovědí bude nejblíže správnému výsledku. Objektivně správnou odpověď na otázku určí společnost DATART a po skončení hracího období zveřejnění na internetových stránkách www.datart.cz/valera-soutez.

Pokud bude společnosti DATART doručeno více stejných správných odpovědí, bude za výherce určen Účastník, jehož odpověď byla doručena nejdříve.

4.3. Společnost DATART vyhodnotí správnost zaslaných odpovědí do pátku 8. 1. 2016 a současně prověří, že určený výherce splnil veškeré podmínky pro účast v Soutěži dle těchto Pravidel.

4.4. Tři výherci budou včetně svého jména a příjmení nejpozději do 30 dnů po vyhodnocení zveřejněni na internetové stránce www.datart.cz/valera-soutez.

4.5. Společnost DATART bude každého výherce Cen kontaktovat na telefonní číslo uvedené v soutěžním formuláři, a to nejdříve následující pracovní den po zveřejnění výherce.

4.6. Ceny budou předány způsobem, na kterém se výherce a společnost DATART dohodnou. Pro předání výhry je nutné, aby určený výherce poslal kopii účtenky v elektronické podobě pro ověření platnosti. Číslo účtenky se musí vždy shodovat s údaji, které Účastník uvedl v soutěžním formuláři.

4.7. Pokud bude určený výherce ze Soutěže vyloučen nebo výhru nebude možné předat výherci pro nesplnění podmínek Soutěže, bude za výherce určen ten Účastník, jehož odpověď bude v příslušném hracím období z hlediska správnosti a času nejblíže následující v pořadí všech Účastníků, kteří splnili podmínky Soutěže. Bez ohledu na shora uvedené, výhry, které se nepodaří předat určeným výhercům Soutěže ve lhůtě šedesáti (60) dnů od zveřejnění výherce propadají společnosti DATART.

 

 

5. OSOBNÍ ÚDAJE

5.1. Zasláním odpovědi na soutěžní otázku dává Účastník společnosti DATART ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „ Zákon “), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, zejména v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail a kontaktní telefon, a to za účelem prověření jeho účasti v Soutěži, předání ceny a marketingové aktivity společnosti DATART. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je

dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení společnosti DATART a má za následek zánik účasti Účastníka v Soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane – li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů a dle ust. § 21 Zákona právo požadovat vysvětlení nebo odstranění nepřesných osobních údajů, včetně provedení jejich opravy, doplnění, zablokování nebo likvidace.

5.2. Účastí v Soutěži dává Účastník souhlas tím, že jeho jméno, příjmení, adresa, e-mail, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro marketingové účely společnosti DATART včetně

zasílání obchodních sdělení Účastníkovi elektronickými prostředky. Společnost DATART může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie Účastníka, které pořídila

v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Soutěže a předáním ceny, a to v období pěti

(5) let od počátku Soutěže.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Ve smyslu ust. § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nelze výhru ze Soutěže vymáhat. Veškeré případné spory, které vyplývají z této Soutěže nebo vzniklé v souvislosti s ní, bude řešit výhradně společnost DATART dle svého volného uvážení.

6.2. Společnost DATART prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

6.3. Společnost DATART si vyhrazuje právo změnit podmínky Soutěže a nahradit ceny v Soutěži za věcné ceny odpovídající stejné hodnotě.

6.4. Tato Pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník zasláním odpovědi na soutěžní otázku vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly.

V Praze, dne 30. 11. 2015

V porovnávači máte 0 produktů Porovnat produkty Porovnat 0 produktů