VIP soutěž

 Úplná pravidla spotřebitelské akce

„2x nákup ZDARMA pro zúčastněné společnosti“

 

I.           Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce

1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané „2x nákup ZDARMA pro zúčastněné společnosti“ (dále jen „Akce“). Organizátorem Akce je společnost HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., se sídlem Zlín – Prštné, Kútiky 637, Zlín, PSČ 760 01, IČ: 49973053, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13723 (dále jen „Organizátor“).

 

II.        Termín akce a rozsah

1.  Akce probíhá na území celé České republiky (dále jen „Místo konání akce“) v období od 15.3.2019 do 31.5.2019 včetně nebo do odvolání (dále jen „Doba konání akce“).

2.  Akci je možné ukončit dříve za podmínky dle čl. VII. odstavec 2 těchto pravidel.

 

III.          Účast v Akci


1. Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník“ nebo „zákazník“), která zakoupí jako konečný spotřebitel pod zaměstnaneckou VIP registrací a je zaměstnancem vybrané společnosti (viz bod 2. a. tohoto odstavce) a splní dále uvedené podmínky Akce.

2. Akce se lze zúčastnit na základě splnění všech následujících podmínek:

      a. Zakoupení produktu na webu www.datart.cz v době konání akce pod VIP registrací zúčastněné společnosti, dále jen „soutěžní nákup

3. Každý zákazník, pokud splní podmínky, se může Akce účastnit i vícekrát. Za každý soutěžní nákup může být vylosován.

4. Termínem zúčastněná společnost se rozumí společnost nebo skupina společností, se kterou byly dojednány tyto podmínky akce, a která tuto akci komunikuje zaměstnancům, kterých se soutěž týká.

 

IV.            Průběh Akce a výhry
 

1.  Každý účastník, který splní podmínku soutěžního nákupu uvedeného v článku III. A byl zahrnutý do akce, bude zařazený do slosování. Organizátor vylosuje 2 výherce za zúčastněnou společnost náhodným výběrem do 30 dnů od ukončení soutěže. Vylosovaní výherci získají jednu z cen:

        a. Nákup zdarma, v hodnotě soutěžního nákupu do maximální částky 25 000 Kč s DPH, v podobě výherního poukazu na nákup u prodejce Datart.

        b. Nákup zdarma, v hodnotě soutěžního nákupu do maximální částky 25 000 Kč s DPH, v podobě výherního poukazu na nákup u prodejce Datart.

2. Výherní poukaz bude zaslán výherci emailem, který účastník uvedl v účtu registrovaném jako VIP na e-shopu www.datart.cz pod VIP registrací zúčastněné společnosti, a to do 30 dní od ukončení soutěže. Účastník následně může uplatnit výherní poukaz u prodejce Datart.

3. Využití poukazu je nutné uskutečnit u prodejce Datart nejpozději do data platnosti poukazu. Datum platnosti je uvedena na výherním poukazu.

4. V případě, že účastník Akce odstoupí od kupní smlouvy o koupi, nárok na výherní poukaz mu zaniká, a v případě, že již poukaz převzal, není oprávněn tento poukaz použít.

5. Poukaz nebude účastníkovi předán v případě, že se v rámci elektronické objednávky objednávka vrátí organizátorovi či jiné osobě pověřené organizátorem k jejímu odeslání jako nedoručená, a to z jakéhokoli důvodu. Stejně tak nebude předán v případě, že se zásilka vrátí jako nedoručená nebo adresa uvedená zákazníkem se ukáže být nesprávná nebo neúplná.

6. Celkové maximální množství výherců za zúčastněnou společnost, za dobu konání akce jsou 2.

7. Slevový kód nebude účastníkovi předán v případě, že se v rámci elektronického zaslání kódu e-mail vrátí organizátorovi či jiné osobě pověřené organizátorem k jejímu odeslání jako nedoručený, a to z jakéhokoli důvodu. Stejně tak nebude předán v případě, že se e-mailová adresa uvedená zákazníkem ukáže být nesprávná, nebo neúplná.

8. Výhry není možné vyměnit za peníze a zároveň Výhra není určena k dalšímu prodeji.

 

 V.            Vyloučení z Akce
 

1. Z účasti na Akci jsou vyloučeny osoby, které nedodrží pravidla Akce, nebo jakýmkoli způsobem nevyhoví pravidlům Akce.

2. Akce se nevztahuje na zaměstnance firmy HP Tronic Zlín spol. s.r.o.

3. Organizátor Akce je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového účastníka, u něhož bude mít podezření, že takový účastník dosáhl své účasti v Akci podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Akce. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.

 

VI.           Ochrana osobních údajů
 

1. V otázce ochrany osobních údajů se řídíme Pravidly VIP programu a Zásadami ochrany osobních údajů.

 

VII.           Závěrečná ustanovení
 

1. Organizátor touto Akcí nepřebírá vůči účastníkům žádné jiné závazky a účastníci Akce nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než uvedená v těchto pravidlech. 

2. Organizátor si vyhrazuje právo Akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla, a to i bez udání důvodu. V případě změny podmínek a pravidel bude Organizátor informovat účastníky Akce oznámením na webu Akce.

3. Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v Akci, a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s Akcí spojené. Případné námitky a informace o průběhu Akce lze písemně zasílat na adresu Organizátora: HP Tronic Zlín spol. s.r.o., Prštné – Kútiky 637, Zlín, 76001, emailem na adresu: ko@datart.cz nebo telefonicky na číslo: + 420 777 005 954.

4. Úplná pravidla Akce jsou účinná dnem: 15. února 2019

V porovnávači máte 0 produktů Porovnat produkty Porovnat 0 produktů