Čestné prohlášení a potvrzení odborného zapojení spotřebiče

Zákazník tímto vůči společnosti DATART INTERNATIONAL, a.s. prohlašuje a potvrzuje, že předmětné práce jsou spojeny se změnou dokončené stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu na shora uvedené adrese (tj. s rekonstrukcí, modernizací nebo opravami), anebo s výstavbou stavby pro sociální bydlení nebo se změnou dokončené stavby pro sociální bydlení (tj. s její rekonstrukcí, modernizací nebo opravami), ve smyslu ustanovení § 48 a § 48a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Zákazník bere na vědomí, že na základě tohoto čestného prohlášení bude u předmětných prací a konstrukcí, materiálů, strojů a zařízení, které se do bytového domu, resp. rodinného domu, resp. bytu, resp. stavby pro sociální bydlení na shora uvedené adrese, jako jejich součást předmětnými pracemi zabudují nebo zamontují, uplatněna snížená sazba daně z přidané hodnoty ve smyslu ustanovení § 48 a § 48a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Je mu známo, že podle uvedených zákonných ustanovení se stavbou pro sociální bydlení rozumí rodinný dům s podlahovou plochou maximálně 350 m2 nebo bytový dům s podlahovou plochou každého bytu maximálně 120 m2 nebo byt, jehož celková podlahová plocha nepřesahuje 120 m2, že bytovým domem rozumí stavba pro bydlení, v níž z úhrnu podlahových ploch všech jejich místností a prostorů připadá víc než polovina na byty; rodinným domem stavba pro bydlení, v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena pro bydlení s tím, že rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví; a bytem místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení, včetně podílu na společných částech domu podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony.

Dojde-li na základě nesprávnosti shora uvedených prohlášení zákazníka k doměření daně z přidané hodnoty, je společnost DATART INTERNATIONAL, a.s. oprávněna na zákazníkovi požadovat doplatek kupní ceny ve výši doměřené daně a náhradu vzniklých výdajů též včetně příslušenství daně.

Zákazník tímto potvrzuje, že v případě umístění vnější jednotky na vnější opláštění budovy nebo dalších zásahů do bytového domu, resp. rodinného domu, resp. bytu na shora uvedené adrese (dále jen „zásah“), učinil ohlášení a zajistil veškerá nezbytná povolení a souhlasy související se zásahem v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

Podpisem berete na vědomím, že společnost DATART INTERNATIONAL, a.s., Křižíkova 148/34, IČ 601 92 615, bude zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje v uvedeném rozsahu pro účely provádění objednané služby po dobu poskytováním služby. Následně budu osobní údaje zlikvidovány. Máte právo na přístup k osobním údajům, vymazání, opravu, přenos k jinému správci, omezení zpracování a na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V porovnávači máte 0 produktů Porovnat produkty Porovnat 0 produktů