Pravidla soutěže Odšťavňujte s DATARTem

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Obchodní společnost DATART INTERNATIONAL, a.s., IČ 60192615, DIČ CZ60192615, sídlem Praha 8, Pernerova 35, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2253, (dále jen „ Datart “) organizuje v termínu od 00:00:01 hodin dne 11. 8. 2014 do 23:59:59 hodin dne 17. 8. 2013 (dále jen „ Doba konání “) marketingovou soutěž nazvanou „Odšťavňujte s DATARTem“ (dále jen „ Soutěž “) a tímto stanoví pravidla a podmínky Soutěže, které jsou k dispozici na internetové stránce http://www.datart.cz/odstavnujte-soutez, provozované Datartem.

2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

2.1. Každá zletilá fyzická osoba (dále jen „ Účastník “), která splní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech, se může účastnit Soutěže, zejména, nikoliv však výlučně, za následujících podmínek :

a. Je plně svéprávná;
b. Sdělí Datartu své kontaktní údaje, zejména své jméno, příjmení, adresu, e- mail a číslo mobilního telefonu, a souhlasí s jejich zpracováním v rozsahu uvedeném v čl. 5 těchto pravidel (v případě soutěžících právnických osob jsou sdělovány uvedené údaje ve vztahu ke kontaktní fyzické osobě zastupující takovou právnickou osobu; za Účastníka soutěže se však i v takovém případě považuje daná právnická osoba);
c. Není v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Datartu, jeho zaměstnancům nebo členům statutárního orgánu jakož ani k osobám s Datartem personálně a majetkově propojenými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.

2.2. Ze Soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry, zejména osoby, které:

a. Nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech;
b. Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se Soutěží;
c. Uvedou v Soutěži nepravdivé nebo neúplné informace nebo kontaktní údaje;

2.3. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.

3. PRAVIDLA ÚČASTI V SOUTĚŽI

3.1. Účastník odpoví na soutěžní otázku umístěnou na stránkách http://www.modrykonik.cz v záložce navigace Dny s DATARTem

Plné znění soutěžní otázky je rovněž uvedeno na internetové stránce http://www.datart.cz/odstavnujte-soutez,

3.2. Účastník se může zapojit do soutěže pouze svou odpovědí do diskusního fóra v rámci soutěžní stránky Dny s DATARTem na stránkách http://www.modrykonik.cz

4. CENY V SOUTĚŽI

4.1. Účastníci Soutěže mohou při splnění podmínek v těchto pravidlech vyhrát následující věcné ceny :

- První cenu: 1x odšťavovač Catler JE 4010

- Druhou cenu: 1x mlýnky na koření

- Třetí cenu : 1x prkénko na krájení s nožem

(dále jen „ Produkt “).

4.2. Datart vyhodnotí v následující pracovní den po skončení soutěže ve svém sídle došlé odpovědi a prověří, že příslušný Účastník splnil podmínky v těchto pravidlech.

4.3. Výherci se stávají ti Účastníci Soutěže, kteří splnili podmínky této Soutěže a jejichž odpovědi se blíží objektivně správné odpovědi na Otázku. Objektivně správnou odpověď na Otázku je oprávněn určit pouze Datart. V případě více stejně přesných odpovědí na Otázku bude rozhodujícím faktorem pořadí přijaté odpovědi na Otázku, tj. větší nárok na výhru budou mít ti Účastníci, kteří se svou odpovědí na Otázku do soutěže zapojili dříve.

4.4. Jednotliví výherci včetně svého jména, příjmení, města a státu bydliště budou po vyhodnocení zveřejněni na http://www.datart.cz/odstavnujte-soutez.

4.5. Datart bude každého výherce Produktu kontaktovat na emailovou adresu sdělenou tímto výhercem, a to nejdříve ve lhůtě patnácti (15) dnů po vyhodnocení Soutěže. Výhra bude zaslána přepravní společností na adresu, kterou výherce za účelem předání výhry sdělí Datartu v emailové korespondenci.

4.7. Nepřevzaté výhry, příp. výhry, které nelze předat výhercům, kteří nesplnili podmínky Soutěže, budou předány náhradníkům, kteří budou z hlediska přesnosti své odpovědi na Otázku nejblíže následující v pořadí z Účastníků, kteří splnili podmínky Soutěže. Bez ohledu na uvedené, výhry, které se nepodaří doručit určeným výhercům Soutěže, propadají po uplynutí lhůty třiceti (30) dnů od vyhlášení výsledků Soutěže Datartu.

4.10. Datart neposkytuje na Produkt žádnou záruku, nicméně v případě poškození Produktu přímo z výroby provede výměnu Produktu.

5. OSOBNÍ ÚDAJE

5.1. Zasláním odpovědi na Otázku dává Účastník Datartu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „ Zákon “), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, adresa, e-mail a kontaktní telefon, a to za účelem prověření jeho účasti v Soutěži, předání ceny a marketingové aktivity Datartu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Datartu a má za následek zánik účasti Účastníka v Soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane – li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů a dle ust. § 21 Zákona právo požadovat vysvětlení nebo odstranění nepřesných osobních údajů, včetně provedení jejich opravy, doplnění, zablokování nebo likvidace.

5.2. Účastí v Soutěži dává Účastník souhlas tím, že jeho jméno, příjmení, adresa, e-mail, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro marketingové účely Datartu včetně zasílání obchodních sdělení Účastníkovi elektronickými prostředky a Datart může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie Účastníka, které pořídil v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Soutěže a předáním ceny, a to v období pěti (5) let od počátku Soutěže.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Ve smyslu ust. § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nelze výhru ze Soutěže vymáhat.

6.2. Datart prohlašuje, že není odpovědný za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

6.3. Datart si vyhrazuje právo změnit podmínky Soutěže a nahradit ceny v Soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě.

6.4. Tato pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník zasláním odpovědi na Otázku vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.

6.5. Veškeré případné spory, které vyplývají z této Soutěže nebo vzniklé v souvislosti s ní, řeší výhradně Datart dle svého uvážení.

V Praze, dne 28. 7. 2014

V porovnávači máte 0 produktů Porovnat produkty Porovnat 0 produktů