×

DATART
PRO LIDI

Se záměrem systematicky podpořit rozvoj regionů, ve kterých máme svá působiště, jsme založili program s názvem DATART pro lidi, prostřednictvím kterého podporujeme neziskové organizace.

V rámci této podpory udělujeme dvakrát ročně finanční granty na dobročinné účely. Komise složená ze zástupců společnosti HP TRONIC vybírá z přihlášených projektů neziskových organizací ty, které jsou podle míry a dopadu pomoci v souladu s hlavní pilíři podpory – sociální oblast, environmentální oblast a udržitelnost, vzdělání, věda a výzkum.

KDO MŮŽE ŽÁDAT?

O finanční dar může žádat právnická osoba registrovaná v České republice – nezisková organizace (obecně prospěšná společnost, spolek, občanské sdružení, nadace, nadační fond) nebo příspěvková organizace (např. zdravotnická zařízení, vzdělávací subjekty). Datum vzniku organizace musí být minimálně rok před podáním žádosti.

POSTUP

1. žadatel vyplní žádost o finanční dar
2. uzávěrka žádostí je vždy 10. května a 10. listopadu v roce
3. úspěšný žadatel získá na základě darovací smlouvy finanční příspěvek, který využije ke sjednanému účelu do 3 měsíců od podpisu smlouvy
4. po realizaci napíše krátkou zprávu o přínosu daru a poskytne fotografie realizace