basket tree star-empty icon-apple error-404 time-24 edit smile-5 smile-1 smile-3 smile smile-2 location www order-edit people target check-rounded arrow-up arrow-down transport-light datart-store connect transport-dark gift check star sale Sell Out arrow-circle-up arrow-circle-left arrow-left arrow-right contact faq auction chat datart-store-dark order-check search-colored basket-full cross catalog cross-circle-full mail phone cross-circle-empty time basket-empty map-pin search menu

Obchodní podmínky aukcí platné od 1.3.2014 do 25.9.2017

VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY DATART AUKCE A PODMÍNKY REGISTRACE

(dále jen "Podmínky")

PREAMBULE

Provozovatel: DATART INTERNATIONAL, a. s., se sídlem Křižíkova 148/34, Praha 8, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2253, IČ: 6019 2615, DIČ: CZ60192615 (dále jen „Datart“ nebo „prodávající“) je společností založenou a existující podle práva České republiky a je oprávněným provozovatelem webového serveru www.aukce.datart.cz, v rámci kterého provozuje také internetový aukční systém, který zajišťuje registraci Uživatelů, průběh aukce a další služby (dále jen „aukční systém Datart“)

Uživatel: Uživatelem je každá fyzická osoba či právnická osoba, která má způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, a která se v souladu s těmito Podmínkami zaregistruje.

Kupující: Uživatel, který splnil Podmínky aukčního systému Datart a učinil ve stanoveném čase nejvyšší finanční nabídku (příhoz) na uzavření kupní smlouvy na zboží nabízené v rámci aukčního systému Datart.

I. REGISTRACE UŽIVATELE DO AUKČNÍHO SYSTÉMU DATART

1.1 Registrace: Podmínkou pro vstup či využití služeb aukčního systému Datart aukce je vyplnění registračního formuláře Uživatelem na webové stránce www.aukce.datart.cz (dále jen „Registrace“).

Registrační formulář obsahuje povinné položky:

Uživatel, který je fyzickou osobou, je povinen při registraci zadat jméno, příjmení, e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo.

1.2. Přistoupení k Podmínkám: Podmínkou úspěšného dokončení Registrace a využívání aukčního systému Datart je souhlas Uživatele s těmito Podmínkami a se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas Uživatel poskytne zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Podmínkami a zpracováním osobních údajů“, který je umístěn v registračním formuláři. Okamžikem dokončení Registrace tak Uživatel přistupuje k těmto Podmínkám a současně výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se tak dodržovat pravidla v nich stanovená.

1.3 Vstupní údaje: Po odeslání registračních údajů bude Uživateli zaslán e-mail se vstupními údaji pro přihlášení. Tím bude registrace ověřena.

1.4 Osobní údaje: Při Registraci je Uživatel povinen uvést správně a úplně registrační údaje. Údaje, které jsou poskytnuty v rámci Registrace může Uživatel kdykoli doplnit, změnit či upravit vyjma e-mailové adresy. Uživatel je srozuměn s tím, že některé z těchto údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

1.5 Osobní údaje: Uživatel souhlasí s tím, aby jeho přihlašovací jméno bylo zobrazováno třetím osobám v rámci aukčního systému u jednotlivých aukcí. Společnost DATART doporučuje Uživateli pro zachování soukromí Uživatele, aby si Uživatel ve svém profilu nastavil Přezdívku určenou pro aukce, odlišnou od e-mailové adresy

1.6 Zrušení registrace: Datart je oprávněn zrušit registraci Uživatele poté, co:

1.6.1. Uživatel odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů;

1.6.2. Datart zjistí porušení těchto Podmínek podstatným způsobem ze strany Uživatele, nebo jednání Uživatele, které poškozuje dobré jméno společnosti Datart.

II. OBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ AUKČNÍHO SYSTÉMU DATART

2.1. Profil aukčního systému: Aukční systém Datart je veřejný způsob prodeje zboží společnosti Datart jako prodávajícího, kdy výše kupní ceny je tvořena po dobu trvání aukce na základě návrhů uzavření kupní smlouvy – příhozů Uživatelů, kteří mají zájem o uzavření kupní smlouvy jako kupující.

2.2. Rizika spojená s využíváním aukčního systému Datartu: Uživatel nese eventuální rizika spojená s využíváním aukčního systému. Uživatel nesmí sám ani prostřednictvím třetí osoby jakýmkoliv způsobem manipulovat s výsledkem aukce a cenou jím nabízeného zboží. Uživatel je povinen udržovat svůj uživatelský účet a heslo k němu v tajnosti a nesdělovat je dalším osobám. Datart nenese žádnou odpovědnost za ztrátu hesel a jejich případné zneužití.

2.3. Omezení: Kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách Uživatel nesmí pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat, distribuovat, sdělovat veřejnosti, jinak rozšiřovat, předávat, pronajímat, půjčovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, originál či rozmnoženiny softwaru (částí softwaru), včetně produktů nebo služeb získaných v souvislosti s využíváním aukčního systému Datart, ani z nich vytvářet souborná, či odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat služby aukčního systému Datart k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Podmínkám. Uživatel nesmí aukční systém Datart využívat způsobem, který by mohl snižovat jeho hodnotu, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Datartem, nebo rušit používání těchto serverů nebo služeb aukčního systému jinými osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny softwaru (ani pro osobní potřebu), jakékoli materiály či informace týkající se aukčního systému Datart, které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny.

2.4. Nákupem na aukčním portálu www.aukce.datart.cz Uživatel nemůže využívat výhod bonusových programů.

2.5. Uživatel bere na vědomí, že telefonní hovory na zákaznické lince Datartu mohou být v zájmu zvýšení kvality poskytovaných služeb nahrávány, a to pouze pro účely ochrany práv účastníků zákaznického vztahu. Registrací vyslovuje svůj souhlas s touto podmínkou uzavření kupní smlouvy v rámci aukčního systému Datartu.

III. PRŮBĚH AUKCE

3.1. Aukce probíhá formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření kupní smlouvy, přičemž předmětem kupní smlouvy je prodávajícím vystavené zboží a jediným kritériem výběru nejvhodnější nabídky je nejvyšší kupní cena.

3.2. Popis aukce: Zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím aukčního systému Datart prodávající vystavuje prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je uveden: popis zboží, začátek aukce, doba trvání aukce (lhůta, do které lze nabídky podat), vyvolávací cena, minimální příhoz a lhůta pro oznámení vybrané nabídky, v níž Prodávající potvrdí přijetí vybrané nabídky a z toho vyplývající odmítnutí ostatních nabídek. Vyvolávací cena je cenou startovní. Minimální prodejní cena draženého zboží je součet částek vyvolávací ceny a minimálního příhozu. Veškeré Prodávajícím uváděné ceny jsou cenami včetně DPH a zahrnují již příslušný PHE.

3.3 Popis zboží: Prodávající si vyhrazuje právo nabízet v rámci aukce zboží nové, použité i poškozené. Prodávající je povinen uvést v popisu zboží jakékoliv vady. Neučiní-li tak, odpovídá Prodávající Kupujícímu za tyto vady zboží. Jde-li o věci použité, neodpovídá Datart za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí Kupujícím. U zboží prodávaného za nižší cenu se odpovědnost Prodávajícího za vadné plnění nevztahuje na vady, pro které je zboží za nižší cenu nabízeno. Má-li zboží nabízené za nižší cenu nebo zboží použité vadu, za kterou Prodávající odpovídá, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. V případě nemožnosti dosažení dohody na výši přiměřené slevy v adekvátní lhůtě, tj. do 15 dnů od uplatnění nároku Kupujícím na slevu z ceny zboží, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit s následkem vrácení celé kupní ceny Kupujícímu oproti vrácení výrobku. U použitého či servisovaného zboží práva z odpovědnosti za vady zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí zboží Kupujícím. Vyskytnou-li se na zboží označeném jako použité vady, vznikající při běžném opotřebení, které nebrání užívání výrobku, platí, že všechny tyto vady vzal Kupující v úvahu již při nabídce ceny a proto Kupující nemá z titulu těchto vad vůči Prodávajícímu žádné další nároky. Odpovědnost za vady nového zboží je upravena ve Všeobecných obchodních podmínkách Datartu bod IX. Práva kupujícího z vadného plnění. Všeobecné obchodní podmínky Odstoupení od smlouvy

3.4. Doba trvání aukce: Lhůta pro podávání nabídek na uzavření kupní smlouvy je určena Prodávajícím a rozumí se jí doba trvání aukce – tedy doba, po kterou jsou Uživatelé oprávněni činit příhozy - nabídky na uzavření kupní smlouvy; pro měření doby trvání aukce je rozhodující čas aukčního systému Datart;

3.5. Příhoz: S ohledem na skutečnost, že všechny podstatné náležitosti kupní smlouvy jsou definovány Prodávajícím, Kupující je oprávněn navrhnout pouze výši kupní ceny. Prodávající je povinen uzavřít kupní smlouvu s Uživatelem, který formou tzv. příhozů nabídl nejvyšší kupní cenu. Pod pojmem příhoz se rozumí nabídka Uživatele na uzavření kupní smlouvy, kterou činí jako Kupující prostřednictvím aukčního systému Datart.

3.6. Automatický příhoz: V případě automatického příhozu Uživatel zadá prostřednictvím aukčního systému Datart maximální kupní cenu, za kterou je ochoten nabízené zboží koupit; tato maximální cena je důvěrná a není v aukčním systému Datart zveřejněna. Aukční systém Datart provádí automatizovaně jednotlivé příhozy pouze v takové výši, aby byla nabídka Uživatele nabídkou s nejvyšší kupní cenou, a to až do okamžiku, kdy bylo dosaženo maximální kupní ceny zadané Kupujícím. Využití automatického příhozu není záruka výhry, maximální kupní cenu lze navyšovat, ale nelze přihodit na svůj vlastní příhoz.

3.7. Prodloužení aukce: Vlastní aukce je nyní prodlužována o dalších a dalších tři minuty, pokud dojde k příhozu v její poslední minutě. K ukončení aukce tedy dojde v momentě, kdy zájemci přestanou přihazovat a zůstane jediná aktivní nabídka bez odpovědi, nebo pokud zájemce využije možnost funkcionality „Kup teď“, nebo když dražená částka dosáhne částky odpovídající nabídce „Kup teď (aukci vyhraje zájemce, který se první dotkne této částky).

3.8. Oznámení o přijetí návrhu: Oznámení o přijetí návrhu: Jakmile Prodávající po skončení aukce kontaktuje prostřednictvím automatického mailu zaslaného aukčním systémem Datart Kupujícího, který formou tzv. příhozů nabídl nejvyšší kupní cenu, považuje se tato skutečnost za oznámení přijetí nabídky na uzavření kupní smlouvy. Pokud kupující opakovaně odstoupí od nabídky na uzavření kupní smlouvy, vyhrazuje si Datart právo na zablokování přístupu Uživatele do aukčního systému Datart. Účastníky, kteří v soutěži o nevhodnější nabídku neuspěli, budou vyrozuměni tím, že lhůta jim ve lhůtě 48 hodin od ukončení doby trvání aukce nebude oznámeno přijetí jejich nabídky.

3.9. Nákupní košík: Vydražené zboží bude Uživateli, který formou příhozů nabídl nejvyšší kupní cenu (vítězi aukce), automaticky přidáno do nákupního košíku. Aktivní vstup (link) do svého nákupního košíku obdrží Kupující v rámci e-mailu, který akceptuje jeho nabídku na uzavření kupní smlouvy. Na vytvoření objednávky je lhůta 3 dny (72 hodin od skončení aukce). Do objednávky nelze k aukčnímu zboží přidat žádné další zboží. V případě více objednávek je za každou objednávku účtováno dopravné zvlášť. Za účelem doručení vydraženého zboží je Kupující povinen v rámci nákupního košíku doplnit následující údaje: způsob platby za zboží, způsob dopravy zboží a adresu pro doručení zboží, případně adresu fakturační, je-li odlišná od adresy pro doručení. Při úhradě aukční objednávky akceptuje Prodávající pouze online platební metody předem (Online platební kartou - CardPay, ePlatby pro eKonto - Raiffeisenbank, Mojeplatba - KB, Platba 24 – ČS, PayPal). V rámci aukčního systému Datart není možné zakoupit s možností úhrady bankovním převodem, na dobírku, na splátky. Nelze uplatnit slevové kupóny a poukázky.

3.10. Doprava: Velké spotřebiče z aukce budou dopraveny na adresu doručení vlastní dopravou Datart. Dopravné se skládá z „dopravy pro aukce“ a zároveň také z druhu zvolené dopravy Datart, dle ceníku doprav ZDE. Přehled služeb v rámci zvoleného druhu dopravy naleznete ZDE. Za velké spotřebiče považujeme televizory, pračky, sušičky, sety praček a sušiček, ledničky, americké chladničky, mrazáky, vitríny a vinotéky, myčky nádobí, pečící trouby, sporáky, varné desky indukční nebo sklokeramické, digestoře obsahující skleněné části, vestavné spotřebiče z výše uvedených kategorií, případně další spotřebiče velkých rozměrů. Osobní vyzvednutí velkých spotřebičů není možné.

Malé spotřebiče z aukce budou doručeny dle volby, Českou poštou nebo smluvním přepravcem, společností DPD (dopravné v tomto případě činí 96 Kč).

Při koupi aukce (malého zboží) z prodejny, tzn. že u aukce musí být uvedená prodejna, odkud je zboží prodáváno, neúčtujeme žádné poplatky za její vyzvednutí na této prodejně. Při objednání musí být použito a uvedeno: “ vyzvednout v prodejně “.

3.11.Pokud není z objektivních důvodů možné vydražené zboží Kupujícímu dodat (např. dojde k závažnému poškození zboží při skladování či převozu), kupní smlouva zaniká dnem zjištění této skutečnosti a Prodávající je povinen Kupujícímu uhradit zpět kupní cenu i další Kupujícím předem uhrazené náklady v souvislosti s koupí zboží.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI Z KUPNÍ SMLOUVY

Na úpravu práv a povinností z kupní smlouvy se použijí přiměřeně ustanovení Všeobecných obchodních podmínek Odstoupení od smlouvy umístěných na www.DATART.cz, včetně možnosti odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží, dodací lhůty, uplatnění práv z odpovědnosti za vady, atd. (dále jen „VOP“), neupravují-li tyto Podmínky určitá práva a povinnosti jinak a dále právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a příslušná ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, je-li Kupujícím spotřebitel. Je-li Kupujícím podnikatel a jedná-li při podání nabídky na uzavření kupní smlouvy na zboží nabízené v rámci aukčního systému Datart v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nepoužijí se pro nároky Kupujícího vůči Prodávajícímu ustanovení článku 3.3 těchto podmínek ani ustanovení § 1810 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Podmínkou registrace a využívání aukčního systému Datart je udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Okamžikem provedení Registrace podle článku I. Podmínek výslovně souhlasí Uživatel se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „Osobní údaje“) do databáze společnosti DATART INTERNATIONAL, a. s., se sídlem Křižíkova 148/34, Praha 8, IČ: 6019 2615, jakožto správce (pro účely tohoto ustanovení 5.1 dále jen „Společnost“), a s jejich následným zpracováním případně prostřednictvím zpracovatele pro účely nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Uživatel dále souhlasí s tím, že Společnost je oprávněna připojovat na závěr odesílaných a/nebo přijímaných zpráv tzv. reklamní patičky. Uživatel bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.

Pokud si Uživatel přeje opravit osobní údaje, které o něm Správce zpracovává, může jej o to požádat na e-mailové adrese privacypolicy@datart.cz nebo na poštovní adrese Správce.

VI. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST

6.1 Činnost Uživatelů: Datart neodpovídá za činnost Uživatelů aukčního systému a za způsob, jakým aukční systém Datart využívají. Dále Datart nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití aukčního systému Datart Uživateli či třetími osobami.

6.2 Upozornění: Datart poskytuje služby aukčního systému podle ustanovení těchto Podmínek a neposkytuje Uživateli žádnou záruku, pokud jde o vhodnost poskytované služby aukčního systému Datart pro určitý, konkrétní účel využití Uživatelem.

6.3 Odpovědnost za škody: Datart odpovídá Uživateli za škodu, kterou mu způsobil porušením právních předpisů nebo těchto Podmínek. Nevyplývá-li z právních předpisů jinak, není Datart odpovědný za škodu, která by Uživateli nebo třetím osobám vznikla: a) v důsledku nebo v souvislosti s využíváním aukčního systému Datart bez prokazatelného zavinění ze strany Datartu;

b) v důsledku technických potíží či výluky aukčního systému;

c) nedovoleným nebo nesprávným užíváním aukčního systému Datart Uživatelem;

d) uvedením nesprávných Osobních údajů ze strany Uživatele

VII. OMEZENÍ AUKČNÍHO SYSTÉMU DATART

7.1. Zrušení/omezení přístupu do aukčního systému Datart: Datart si vyhrazuje právo odmítnout Uživateli poskytování služeb aukčního systému Datart, pokud Uživatel podstatným způsobem porušil tyto Podmínky, popř. právní předpisy, anebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno společnosti Datart.

7.2. Výluky aukčního systému: Datart provádí pravidelnou údržbu aukčního systému Datart a za tímto účelem je oprávněn provoz aukčního systému Datart omezit popř. na určitou dobu zcela vyřadit z provozu (dále jen „výluka“). V případě výluky je doba trvání všech aukcí, u nichž doba aukce uplyne během výluky, prodloužena o 24 hodin.

7.3. Technické potíže: Pokud po dobu delší než 2 hodiny nemohou v důsledku technických potíží na straně Datartu Uživatelé činit příhozy nebo jsou nedostupné klíčové funkce pro nalezení aukce, vyhrazuje si Datart právo u aukcí, jejichž doba trvání uplyne během výpadku, prodloužit jejich dobu trvání o 24 hodin.

VIII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

8.1. Právo odstoupit od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem a uzavřel s Prodávajícím smlouvu prostřednictvím aukčního systému Datart, má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od:

• data uzavření smlouvy (u smluv o poskytování služeb, to však neplatí v případě smlouvy o poskytnutí služby (služba instalace výrobku u Kupujícího nebo jakékoli placené služby poskytované Prodávajícím), jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; Kupující tímto bere na vědomí upozornění Prodávajícího, že v takovém případě nemá Kupující právo na odstoupení od smlouvy), nebo

• data, kdy Kupující nebo jím určená třetí strana (jiná než dopravce) převezme zboží (v případě kupní smlouvy s jednorázovým plněním), nebo

• data převzetí poslední části dodávky zboží (v případě kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží, objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť), nebo

• data převzetí poslední části dodávky zboží (v případě kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží sestávající z několika položek nebo částí), nebo

• data převzetí první dodávky zboží (v případě smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu).

Prodávající tímto upozorňuje, že toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží.

Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy ve výše uvedené lhůtě 14 dnů Prodávajícího, společnost DATART INTERNATIONAL, a.s., IČO: 6019 2615, se sídlem Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8 – Karlín, formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem), a to:

• e-mailem na adresu datart@datart.cz,

• poštou na adresu DATART INTERNATIONAL, a.s. Vlastibořská 2787, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice,

• faxem na číslo: 225 991 171

Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy Všeobecné obchodní podmínky Odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy vyplňte údaje uvedené ve formuláři, včetně uvedení čísla objednávky.

Na naší webové stránce www.datart.cz můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

V zájmu zkvalitňování našich služeb si Vás dovolujeme požádat o uvedení důvodu vrácení. Tato informace však není povinná (zákon ji nevyžaduje), nemá žádný vliv na platnost Vašeho odstoupení a slouží pouze pro zkvalitnění našich služeb! Děkujeme.

8.2. Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od smlouvy s Prodávajícím, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání zboží k Vám (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další poplatky. S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

a) Zpětné převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět na adresu DATART INTERNATIONAL, a.s., Vlastibořská 2787, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, nebo je předejte na jakoukoli kamennou prodejnu DATART. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám zboží zašlete zpět před uplynutím 14 dnů. Zboží neodesílejte na dobírku, v takovém případě nemusí být Prodávajícím převzato, případně budou vzniklé náklady uplatněny vůči Vám.

V případě, že využijete právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu, zboží vraťte pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím, a to tak, aby na něm nevznikla škoda. Při zaslání zboží zpět Prodávajícímu doporučuje Prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti poškození a znehodnocení. Jakmile Prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, nejpozději však do 14 dnů, překontrolovat a přezkoušet. Pokud je zboží vráceno oprávněně, odešle Prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne vrácení zboží, Kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a vrátí Kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží a náklady spojené s doručením zboží nakoupeného přes e-shop Kupujícímu (dopravné, balné, apod., kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím), stejným platebním prostředkem, který Kupující použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud Kupujícího výslovně neuvedl jiný požadavek, a to buď odeslání peněz na adresu Kupujícího nebo převod na účet Kupujícího (při odstoupení od smlouvy Kupující může uvést, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny).

b) Náklady spojené s převzetím zboží

Kupující ponese své přímé náklady spojené s vrácením zboží zpět Prodávajícímu. V případě, že zboží nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, Kupující může zboží vrátit Dopravou vozidly DATART. Pokud Kupující využije k vrácení zboží Dopravu vozidly DATART, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady na dopravu dle platného ceníku Prodávajícího, který je k dispozici na www.datart.cz.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

V případě snížení hodnoty zboží ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je Prodávající oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, zejména tehdy, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu.

Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, výši této kompenzace je však povinen prokázat.

V případě odstoupení od smlouvy o koupi výrobku, který Kupující zakoupil v rámci nabídky akční sady výrobků za zvýhodněnou cenu, má zákazník nárok na vrácení ceny výrobku, jehož se odstoupení týká, po odečtení rozdílu plné ceny obou výrobků a ceny zaplacené za akční sadu výrobků.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy (dle ustanovení § 1837 ObčZ)::

1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. holicí strojky, epilátory, zubní kartáčky, sluchátka),

8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Prodávající tímto informuje Kupujícího, že v případě smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud není dodáván na hmotném nosiči, že spotřebitel nemůže odstoupit od takové smlouvy.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Změna Podmínek: Datart si vyhrazuje právo změnit Podmínky aukčního systému Datartu pro aukce, uskutečňované po účinnosti změny Podmínek. Veškeré změny Podmínek budou v souladu s platnými právními předpisy ČR. Nové znění Podmínek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem zveřejnění na webové stránce www.aukce.datart.cz. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek.

8.2 Povinnost Uživatele seznamovat se změnami Podmínek: Uživatel je povinen pravidelně, tj. při každé návštěvě internetových stránek www.aukce.datart.cz se seznamovat se změnami Podmínek. Bude-li Uživatel pokračovat v užívání aukčního systému Datart po provedení změn Podmínek, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.

8.3 Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na webové stránce www.aukce.datart.cz.

V porovnávači máte 0 produktů Porovnat produkty Porovnat 0 produktů