Pravidla soutěže NAJDI POKLAD

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Obchodní společnost DATART INTERNATIONAL, a.s., IČ 60192615, sídlem Praha 8, Pernerova 35, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2253 (dále jen „společnost DATART“), organizuje v době od 6.7.2015 do 16.8.2015. t.j. po dobu 6-ti týdnů (dále jen „Doba konání“), spotřebitelskou vědomostní soutěž nazvanou „Najdi poklad“ (dále jen „Soutěž“), a tímto určuje pravidla a podmínky této Soutěže (dále jen „Pravidla“), které jsou k dispozici na webu: DATART.cz/najdi-poklad

1.2 Společnost DATART umístí v každém hracím kole na vybraných místech v rámci celé České republiky celkem pět speciálních drobných schránek (Cache) DATART s brandingem Soutěže (dále jen „keška“). Každá keška obsahuje výherní poukaz na vybrané spotřební zboží.

1.3 V Době konání je vyhlášeno 6 hracích kol Soutěže, probíhajících během jednotlivých kalendářních týdnů. V rámci každého hracího kola budou zveřejněny celkem tři nápovědy (tzv. indicie), napomáhající k bližšímu určení místa umístění kešky. Každé hrací kolo začíná vždy v pondělí v 0:01 hod., a končí ve lhůtě, určené po umístění kešky při zveřejnění 3. (poslední) indicie. Konec takto zveřejněné lhůty se považuje za konec příslušného hracího kola.

2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

2.1. Každá fyzická osoba starší 15- ti let (dále jen „Účastník“), která splní podmínky Soutěže uvedené v těchto Pravidlech, se může účastnit Soutěže, zejména, nikoliv však výlučně, za následujících podmínek:

  • • má trvalé bydliště na území České republiky;
  • • sdělí společnosti DATART své kontaktní údaje, zejména své jméno, příjmení, adresu, e-mail a číslo mobilního telefonu, a souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů v rozsahu uvedeném v čl. 5 těchto Pravidel;
  • • včas umístí fotografii, splňující podmínky Soutěže, na zeď facebook profilu Datart: www.facebook.com/DATART.cz (dále také jen „FB profil“);

2.2. Ze Soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry, zejména osoby, které:

  • • nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto Pravidlech;
  • • budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se v souvislosti se Soutěží dopustí podvodného jednání;
  • • uvedou v Soutěži nepravdivé nebo neúplné informace nebo kontaktní údaje;
  • • jsou v pracovním nebo obdobném poměru ke společnosti DATART, nebo se považují za osoby blízké zaměstnancům nebo členům statutárního orgánu společnosti DATART, nebo za osoby s touto společností jinak personálně nebo majetkově propojené.

2.3. Pokud se společnost DATART důvodně domnívá, že Účastník porušuje tato Pravidla, je oprávněna Účastníka ze Soutěže kdykoliv vyloučit. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na výhru ani na náhradu jakýchkoliv nákladů či škody, která by mu v souvislosti s účastí v Soutěži mohla vzniknout.

2.4. Nezletilé fyzické osoby se mohou do Soutěže zapojit pouze prostřednictvím svého zákonného zástupce, který se pro účely převzetí výhry považuje za Účastníka.

3. PRAVIDLA SOUTĚŽE

3.1. Výhercem se stává Účastník, který do konce lhůty, určené v rámci jednotlivého hracího kola vždy při zveřejnění 3. (a poslední) indicie, jako první nalezne kešku , vyfotí sebe a kešku na místě, kde kešku nalezl, a tuto fotografii do konce příslušného hracího kola nahraje na zeď facebook profilu Datart.cz: www.facebook.com/DATART.cz

3.2. Pokud žádný z Účastníků nesplní výše uvedené podmínky Soutěže (nahrání požadované fotografie v určené lhůtě), výhra v příslušném hracím kole nebude poskytnuta a propadá.

3.3. Po nahrání fotografie na FB profil bude výherce kontaktován přes soukromou zprávu, následně budou ověřeny kontaktní údaje a domluveno předání výhry na nejbližší prodejně DATART do 30 dnů od skončení Soutěže. Záznam z předání výhry a fotografie z místa nálezu kešky budou použity pro další marketingovou a reklamní komunikaci.

3.4. Pro získání výhry se musí Účastník prokázat výherním poukazem i keškou, kterou na místě nalezl. V každé kešce je výherní poukaz, určený pro příslušné hrací kolo, včetně generového kódu a ochranných prvků, pomocí kterých lze ověřit jeho pravost.

4. VÝHRA

4.1. V rámci Soutěže bude vydáno celkem třicet výherních poukazů na nepeněžní výhru (spotřební zboží). Každý Účastník může během celé Doby konání Soutěže získat pouze jeden výherní poukaz a obdržet pouze jednu výhru.

4.2. Výhercem v příslušném hracím kole se stává ten Účastník, který splní výše uvedené podmínky Soutěže, tedy nalezne kešku s výherním poukazem a do konce příslušného hracího kola nahraje požadovanou fotografii na FB profil.

4.3. Společnost DATART se přes soukromou zprávu na svém FB profilu spojí s výhercem a domluví si s ním termín předání výhry.

4.4. Pro vyzvednutí výhry je nutné, aby výherce předložil výherní poukaz spolu s keškou a prokázal svoji totožnost.

4.5. Pokud bude výherce ze Soutěže vyloučen nebo nesplní podmínky Soutěže, výhra nebude poskytnuta. Bez ohledu na shora uvedené, pokud výherce nepřevezme výhru ani do šedesáti (60) dnů od zaslání soukromé zprávy, výhra bez náhrady propadá.

5. OSOBNÍ ÚDAJE

5.1. Předáním požadovaných fotografií a informací dává Účastník společnosti DATART ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „ Zákon “), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, zejména v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail a kontaktní telefon, a to za účelem ověření jeho účasti v Soutěži, předání výhry a zapojení do dalších marketingových aktivit společnosti DATART. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení společnosti DATART a má za následek zánik účasti Účastníka v Soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane – li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů a dle ust. § 21 Zákona právo požadovat vysvětlení nebo odstranění nepřesných osobních údajů, včetně provedení jejich opravy, doplnění, zablokování nebo likvidace.

5.2. Účastí v Soutěži dává Účastník souhlas tím, že jeho jméno, příjmení, adresa, e-mail, fotografie a jiné audiovizuální záznamy, zachycující jeho podobu a slovní projevy, mohou být použity pro reklamní a marketingové účely společnosti DATART, zejména za účelem nabízení obchodu nebo služeb včetně zasílání obchodních sdělení Účastníkovi elektronickými prostředky. Společnost DATART může zdarma použít veškeré tyto osobní údaje a slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie Účastníka, které pořídila v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Soutěže a předáním ceny, a to v období pěti (5) let od zahájení Soutěže.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Výhru v Soutěži dle ustanovení § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nelze nijak vymáhat ani požadovat výměnu za jiné zboží nebo vyplacení její hodnoty v penězích. Veškeré spory, které vyplývají z této Soutěže nebo vzniknou v souvislosti s ní, bude řešit a rozhodovat výlučně společnost DATART dle svého volného uvážení.

6.2. Společnost DATART prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv ani za funkčnost svého FB profilu.

6.3. Společnost DATART si vyhrazuje právo Soutěž zrušit nebo kdykoliv změnit podmínky Soutěže nebo nahradit nepeněžní výhru v Soutěži za jiné věcné ceny v obdobné hodnotě. Takové rozhodnutí společnosti DATART je účinné ode dne jeho uveřejnění na webu www.DATART.cz.

6.4. Tato Pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník předáním výherního poukazu, kešky a předložením požadované fotografie vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly. Společnost DATART může zveřejnit zjednodušené informace o soutěži a jejích Pravidlech v rámci své reklamy a propagačních materiálů. V případě rozporu mezi obsahem těchto zjednodušených informací o Soutěži, uvedeným v kterémkoli reklamním materiálu, a obsahem těchto Pravidel, mají tato Pravidla vždy přednost.V Praze dne 22. 6. 2015
DATART INTERNATIONAL, a.s.

V porovnávači máte 0 produktů Porovnat produkty Porovnat 0 produktů