Pravidla soutěže Milionové Vánoce

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Obchodní společnost DATART INTERNATIONAL, a.s., IČ 60192615, DIČ CZ60192615, sídlem Praha 8, Pernerova 35, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2253, (dále jen „ DATART “) organizuje v termínu od 00:00:01 hodin dne 14. 11. 2014 do 23:59:59 hodin dne 14. 12. 2014 (dále jen „ Doba konání “) marketingovou soutěž nazvanou „Milionové Vánoce“ (dále jen „ Soutěž “) a tímto stanoví tato pravidla a podmínky Soutěže, (dále jen „ Pravidla“), které jsou k dispozici na internetové stránce http://www.milionovevanoce.cz, provozované společností DATART.

2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

2.1. Každá fyzická osoba starší 15-ti let (dále jen „ Účastník “), která splní podmínky Soutěže uvedené v těchto Pravidlech, se může účastnit Soutěže, zejména, nikoliv však výlučně, za následujících podmínek:

a. má trvalé bydliště na území České republiky;

b. sdělí společnosti DATART své kontaktní údaje, zejména své jméno, příjmení, adresu, e- mail a číslo mobilního telefonu, a souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů v rozsahu uvedeném v čl. 5 těchto Pravidel;

c. v době od 3.11.2014 do konce Doby konání uskuteční jednorázový nákup zboží nebo služeb od společnosti DATART (prostřednictvím jí provozovaného e-shopu nebo kamenné prodejny) za cenu nejméně ve výši 3 000,- Kč (dále jen „ Nákup“);

d. uhradí plnou cenu Nákupu;

2.3. Celková cena Nákupu musí být vždy prokázána řádným daňovým dokladem, vystaveným společností DATART, který dokládá převzetí zboží a úhradu ceny Nákupu v požadované minimální výši. Do Soutěže budou tedy zařazeny pouze zaplacené daňové doklady v nominální hodnotě 3.000,- Kč a vyšší (dále jen „ účtenka“);

2.4. Účastník se může účastnit Soutěže s jednou účtenkou pouze jedenkrát. Opakovaná účast v této Soutěži je možná pouze při dalším Nákupu v požadované minimální výši, tedy vždy

s novým číslem účtenky;

2.5. Ze Soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry, zejména

osoby, které:

a. nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto Pravidlech;

b. budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se Soutěží;

c. uvedou v Soutěži nepravdivé nebo neúplné informace nebo kontaktní údaje;

d. jsou v pracovním nebo obdobném poměru ke společnosti DATART, nebo se považují za osoby blízké zaměstnancům nebo členům statutárního orgánu společnosti DATART, nebo za osoby s touto společností jinak personálně nebo majetkově propojené.

2.6. Pokud se společnost DATART důvodně domnívá, že Účastník porušuje tato Pravidla, je oprávněna Účastníka ze soutěže kdykoliv vyloučit. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu jakýchkoliv nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.

2.7. Nezletilé fyzické osoby se mohou do soutěže zapojit pouze prostřednictvím svého zákonného zástupce, který se pro účely převzetí výhry považuje za Účastníka.

3. PRAVIDLA ÚČASTI V SOUTĚŽI

3.1. Každý Účastník, který získá v rozhodné době účtenku za Nákup v požadované minimální výši, se může během Doby konání zúčastnit Soutěže v libovolném hracím období. Hracím období se rozumí vždy tyto skupiny dnů: pondělí 00:00:01 až úterý 23:59:59; středa 00:00:01 až čtvrtek 23:59:59; pátek 00:00:01 až neděle 23:59:59.

3.2. Pro účast v Soutěži je nutné odpovědět na soutěžní otázku: „Jaká je v pořadí 24. nejvyšší nominální hodnota zaplacené účtenky v Kč, vydané v příslušném hracím období v kamenných prodejnách DATART?“

(do pořadí hodnot účtenek se nezapočítávají prodeje prostřednictvím e-shopu DATART.cz a platby na fakturu, řazení hodnot účtenek se rozumí tak, že hodnota 24. nejvyšší účtenky je vyšší než hodnota 25. nejvyšší účtenky)

3.3. Odpověď na otázku je nutné poslat formou textové zprávy soutěžní SMS na telefonní číslo zřízené výhradně pro potřeby Soutěže 900 11 10 ve formátu zprávy DAT (MEZERA) ČÍSLO VAŠÍ ÚČTENKY (MEZERA) JMÉNO A PŘÍJMENÍ (MEZERA) ODPOVĚĎ NA OTÁZKU V KČ.

Příklad pro formát soutěžní SMS: DAT 14AND10132242 PETR NOVÁK 82000

3.4. Výherce hracího období bude určen vždy následující pracovní den po skončení daného hracího období, a to ze soutěžních SMS, které společnost DATART obdržela během příslušného hracího období. To znamená, že v pondělí bude určen výherce z došlých soutěžních SMS za hrací období pátek až neděle. Ve středu bude určen výherce za hrací období pondělí až úterý. V pátek bude určen výherce za hrací období středa až čtvrtek. Každá soutěžní SMS s unikátním číslem účtenky bude zahrnuta vždy pouze do jednoho hracího období. Účastník se může účastnit Soutěže v dalším hracím období vždy s novým unikátním číslem účtenky.

Cena soutěžní SMS je 10 Kč vč. DPH; Technicky zajišťuje A SMS, s.r.o. ve spolupráci s ATS.


3.5. Dojde-li ke zrušení kupní smlouvy, která je zahrnuta do Nákupu a/nebo ke stornu nebo dobropisování účtenky, která byla využita k účasti a výhře v Soutěži, bude výherce ze Soutěže vyloučen. V takovém případě nebude výhra poskytnuta nebo bude výherce povinen výhru neprodleně vrátit společnosti DATART.

4. CENY V SOUTĚŽI

4.1. Účastníci Soutěže mohou při splnění podmínek v těchto Pravidlech vyhrát peněžní výhru ve výši 100 000,- Kč, a to v každém hracím období. Při celkovém počtu 13 hracích období se tedy může jednat až o částku 1 300 000,-Kč.

4.2. Výhercem v příslušném hracím období se stává ten Účastník Soutěže, který svou odpovědí bude nejblíže správnému výsledku. Objektivně správnou odpověď na otázku určí společnost DATART a po skončení hracího období zveřejnění na internetových stránkách http://www.milionovevanoce.cz .

Pokud bude společnosti DATART doručeno více stejných správných odpovědí, bude za výherce určen Účastník, jehož soutěžní SMS byla společnosti DATART doručena nejdříve.

4.3. Společnost DATART vyhodnotí správnost zaslaných odpovědí v následující pracovní den po každém hracím období a současně prověří, že určený výherce splnil veškeré podmínky pro účast v Soutěži dle těchto Pravidel.

4.4. Jednotliví výherci včetně svého jména a příjmení budou nejpozději do 30-ti dnů po vyhodnocení zveřejněni na internetové stránce http://www.milionovevanoce.cz .

4.5. Společnost DATART bude každého výherce Cen kontaktovat na telefonní číslo uvedené tímto výhercem v soutěžní SMS, a to nejdříve následující pracovní den po zveřejnění výherce.

4.6. Ceny budou předány pouze bezhotovostním převodem na účet, který výherce pro tento účel sdělí společnosti DATART. Pro výplatu výhry je nutné, aby určený výherce poslal kopii účtenky

v elektronické podobě pro ověření platnosti. Číslo účtenky se musí vždy shodovat s údaji, které Účastník uvedl v soutěžní SMS.

4.7. Pokud bude určený výherce ze Soutěžen vyloučen nebo výhru nebude možné předat výherci pro nesplnění podmínek Soutěže, bude za výherce určen ten Účastník, jehož odpověď bude v příslušném hracím období z hlediska správnosti a času nejblíže následující v pořadí všech Účastníků, kteří splnili podmínky Soutěže. Bez ohledu na shora uvedené, výhry, které se nepodaří předat určeným výhercům Soutěže ve lhůtě šedesáti (60) dnů od zveřejnění výherce propadají společnosti DATART.

5. OSOBNÍ ÚDAJE

5.1. Zasláním odpovědi na soutěžní otázku dává Účastník společnosti DATART ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „ Zákon “), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, zejména v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail a kontaktní telefon, a to za účelem prověření jeho účasti v Soutěži, předání ceny a marketingové aktivity společnosti DATART. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je

dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení společnosti DATART a má za následek zánik účasti Účastníka v Soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane – li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů a dle ust. § 21 Zákona právo požadovat vysvětlení nebo odstranění nepřesných osobních údajů, včetně provedení jejich opravy, doplnění, zablokování nebo likvidace.

5.2. Účastí v Soutěži dává Účastník souhlas tím, že jeho jméno, příjmení, adresa, e-mail, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro marketingové účely společnosti DATART včetně

zasílání obchodních sdělení Účastníkovi elektronickými prostředky. Společnost DATART může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie Účastníka, které pořídila

v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Soutěže a předáním ceny, a to v období pěti

(5) let od počátku Soutěže.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Ve smyslu ust. § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nelze výhru ze Soutěže vymáhat. Veškeré případné spory, které vyplývají z této Soutěže nebo vzniklé v souvislosti s ní, bude řešit výhradně společnost DATART dle svého volného uvážení.

6.2. Společnost DATART prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

6.3. Společnost DATART si vyhrazuje právo změnit podmínky Soutěže a nahradit ceny v Soutěži za věcné ceny odpovídající stejné hodnotě.

6.4. Tato Pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník zasláním odpovědi na soutěžní otázku vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly.

V Praze, dne 1. 11. 2014

V porovnávači máte 0 produktů Porovnat produkty Porovnat 0 produktů