Technické parametry

Technické parametry Prášek FINISH PowerPowder Citrón 2,5 kg

Všeobecné vlastnosti
Výrobce Finish
Kategorie Příslušenství k pračkám, myčkám a sušičkám Finish
Záruka 24 měsíců
Typ mycího prostředku prášek do myčky
Měrná hmotnost výrobku 2,5 kg
Rozměry výrobku
Hmotnost výrobku 2,21 kg
Rozměry balení
Šířka balení 19,4 cm
Výška balení 9 cm
Hloubka balení 29 cm
Hmotnost balení 2,61 kg
Bezpečnostní list Stahnout (pdf / 1066841 kb)
Produktový list Stahnout (pdf / 1066841 kb)
Prohlédnout si více vlastností produktu
Vše o produktu

Vše o produktu

*FINISH PowerPowder Prášek Citrón 2,5 kg Prášek do myček nádobí. * Objem balení (kg) 2,5 Bezpečnostní upozornění: H272 Může zesílit požár; oxidant. H302 (oral) Zdraví škodlivý při požití. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P280 Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P305 + P351 + P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Technické parametry

Technické parametry Prášek FINISH PowerPowder Citrón 2,5 kg

Všeobecné vlastnosti
Výrobce Finish
Kategorie Příslušenství k pračkám, myčkám a sušičkám Finish
Záruka 24 měsíců
Typ mycího prostředku prášek do myčky
Měrná hmotnost výrobku 2,5 kg
Rozměry výrobku
Hmotnost výrobku 2,21 kg
Rozměry balení
Šířka balení 19,4 cm
Výška balení 9 cm
Hloubka balení 29 cm
Hmotnost balení 2,61 kg
Bezpečnostní list Stahnout (pdf / 1066841 kb)
Produktový list Stahnout (pdf / 1066841 kb)
Prohlédnout si více vlastností produktu
Obrázky produktů jsou pouze informativního charakteru.
V porovnávači máte 0 produktů Porovnat produkty Porovnat 0 produktů