basket tree star-empty icon-apple error-404 time-24 edit smile-5 smile-1 smile-3 smile smile-2 location www order-edit people target check-rounded arrow-up arrow-down transport-light datart-store connect transport-dark gift check star sale Sell Out arrow-circle-up arrow-circle-left arrow-left arrow-right contact faq auction chat datart-store-dark order-check search-colored basket-full cross catalog cross-circle-full mail phone cross-circle-empty time basket-empty map-pin search menu

Technické parametry

Technické parametry Bezchlórová chemie Guapex GUAa POOL LARGE POOL SET

Všeobecné vlastnosti
Výrobce Guapex
Kategorie Bazénová chemie Guapex
Záruka 24 měsíců
Báze bezchlórová
Typ užití udržovací
Určení komplexní údržba
Měrná hmotnost výrobku 1,3 kg
Rozměry balení
Šířka balení 30,5 cm
Výška balení 24 cm
Hloubka balení 19,5 cm
Hmotnost balení 5,2 kg
Produktový list Stahnout (pdf / 249060 kb)
Produktový list 2 Stahnout (pdf / 322270 kb)
Produktový list 3 Stahnout (pdf / 321772 kb)
Produktový list 4 Stahnout (pdf / 261269 kb)
Prohlédnout si více vlastností produktu
Vše o produktu

Vše o produktu

* Kompletní sada bezchlórové bazénové chemie pro velké bazény (nad 20m3). * Sada je určena pro všechny typy bazénů s filtrací – venkovní i zastřešené. * Voda ošetřená těmito výrobky nepáchne po chlóru, nedráždí oči, kůži ani sliznice – nezpůsobuje alergie. * Sada má výrazný účinek proti mikroorganismům a řasám a udží vodu ve Vašem bazénu kříšťálově čistou po celou sezónu. * Přípravky nepoškozují stavbu ani technologii bazénu a na rozdíl od chlorových preparátů jsou ve vodě stabilní i při vyšších teplotách vody. Sada obsahuje: * 1x GUAa POOL LARGE POOL 1 l * 1x GUAa POOL SHOCK 1 l * 1x GUAa POOL OXI 1,3 kg * 1x GUAa POOL FLOCK 1 l POOL LARGE POOL: * je tekutý, koncentrovaný přípravek pro dezinfekci a hygienické zabezpečení vody v domácích (krytých i nekrytých) bazénech. Má výrazný a dlouhodobý účinek proti mikroorganismům a řasám. Vlastnosti: Ošetřená voda není cítit po chlóru, nedráždí oči, kůži ani sliznice. Nepoškozuje žádné materiály, nezpůsobuje korozi kovových částí bazénu. Dlouhodobý efekt, pH neutrální. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - POOL LARGE POOL * ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI: * H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. * EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci. * Obsahuje: Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,165 g/100 g; méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfémy; desinfekční prostředky POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: * P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. * P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. * P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. * P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad. GUAa POOL SHOCK: * je tekutý, koncentrovaný přípravek pro šokovou dezinfekci bazénové vody při uvedení bazénu do provozu, řešení problémů v průběhu sezóny nebo při extrémních podmínkách provozu bazénu – vysoké teploty vody, velký počet koupajících, klimatické podmínky. Je vhodný pro všechny typy bazénů, s filtrací i bez filtrace, a v kombinaci s OXI zabezpečí rychlou a účinnou dezinfekci. Má výrazný a dlouhodobý účinek proti mikroorganismům a řasám. Lze použít i pro zazimování bazénu na konci sezóny. Vlastnosti: Ošetřená voda nepoškozuje materiály, nezpůsobuje korozi kovových částí bazénu. Dlouhodobý efekt, pH neutrální. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - GUAa POOL SHOCK: * ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI: * H315 Dráždí kůži * H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. * H319 Způsobuje vážné podráždění očí. * H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. * Obsahuje:Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,25 g/100 g; méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky,parfémy; desinfekční prostředky POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: * P102 Uchovávejte mimo dosah dětí * P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle * P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. * P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody * P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. * P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad. * Obsahuje: polyhexamethylen guanidinhydrochlorid GUAa POOl OXI je rychle rozpustný bílý prášek sloužící jako vysoce účinné činidlo pro bezchlórovou oxidaci vody v bazénech a vířivých vanách. Vlastnosti: OXI zvyšuje množství aktivního kyslíku ve vodě. Voda je po aplikaci čirá a jiskřivá. OXI působí ve vodě kysele a tím nepatrně snižuje hodnotu pH. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - GUAa POOl OXI * ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI: * H302 Zdraví škodlivý při požití. * H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. * H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. * H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. * H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: * P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. * P260 Nevdechujte prach * P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle * P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. * P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. * P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad. * Obsahuje: bis(síran)-[bis(peroxosíran)] pentadraselný; peroxodisíran draselný GUAa POOL OXI: je rychle rozpustný bílý prášek sloužící jako vysoce účinné činidlo pro bezchlórovou oxidaci vody v bazénech a vířivých vanách. Vlastnosti: OXI zvyšuje množství aktivního kyslíku ve vodě. Voda je po aplikaci čirá a jiskřivá. OXI působí ve vodě kysele a tím nepatrně snižuje hodnotu pH. * ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI - GUAa POOL OXI: * Klasifikace v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008 - Není klasifikováno jako nebezpečná směs. GUAa POOL FLOCK: * je tekutý, koncentrovaný přípravek, určený na vyvločkování drobných nečistot a odstranění zákalu bazénové vody. Sdruží (vyvločkuje) i velmi jemné rozptýlené nečistoty do větších celků a tyto je možno následně odfiltrovat nebo odsát bazénovým vysavačem. Zároveň dodá vodě požadovanou „jiskru”. Vlastnosti: Vysoce účinný polymerový vločkovač je ideální v kombinaci s bezchlórovou dezinfekcí GUAa POOL, snadná manipulace, lehce snižuje pH vody. * ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI - GUAa POOL FLOCK: * Klasifikace v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008 - Není klasifikováno jako nebezpečná směs. GUAA je bazénová chemie nové generace. * Je ideální pro rodiny s dětmi, alergiky, astmatiky a ekzematiky. * Plnohodnotně nahrazuje chlorové preparáty a nabízí daleko příjemnější koupání pro celou Vaši rodinu.
Technické parametry

Technické parametry Bezchlórová chemie Guapex GUAa POOL LARGE POOL SET

Všeobecné vlastnosti
Výrobce Guapex
Kategorie Bazénová chemie Guapex
Záruka 24 měsíců
Báze bezchlórová
Typ užití udržovací
Určení komplexní údržba
Měrná hmotnost výrobku 1,3 kg
Rozměry balení
Šířka balení 30,5 cm
Výška balení 24 cm
Hloubka balení 19,5 cm
Hmotnost balení 5,2 kg
Produktový list Stahnout (pdf / 249060 kb)
Produktový list 2 Stahnout (pdf / 322270 kb)
Produktový list 3 Stahnout (pdf / 321772 kb)
Produktový list 4 Stahnout (pdf / 261269 kb)
Prohlédnout si více vlastností produktu
Obrázky produktů jsou pouze informativního charakteru.
V porovnávači máte 0 produktů Porovnat produkty Porovnat 0 produktů