basket tree star-empty icon-apple error-404 time-24 edit smile-5 smile-1 smile-3 smile smile-2 location www order-edit people target check-rounded arrow-up arrow-down transport-light datart-store connect transport-dark gift check star sale Sell Out arrow-circle-up arrow-circle-left arrow-left arrow-right contact faq auction chat datart-store-dark order-check search-colored basket-full cross catalog cross-circle-full mail phone cross-circle-empty time basket-empty map-pin search menu

Pravidla soutěže

AUTO ZA SLUCHÁTKA

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Obchodní společnost DATART INTERNATIONAL, a.s., IČ 60192615, sídlem Praha 8, Pernerova 35, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2253 (dále jen „společnost DATART “), organizuje v době od 20.6.2016 do 31.10.2016 (dále jen „Doba konání “), spotřebitelskou vědomostní soutěž nazvanou „Auto za sluchátka“ (dále jen „Soutěž“), a tímto určuje pravidla a podmínky této Soutěže (dále jen „Pravidla“), které jsou k dispozici na webu: www.datart.cz/autozasluchatka

1.2 Soutěž probíhá ve dvou částech.

1. část Soutěže:

V rámci 1. části soutěže je vyhlášeno 10 soutěžních kol, probíhajících během jednotlivých kalendářních týdnů v období od pondělí 20.6.2016 do neděle 28.8.2016. Každé soutěžní kolo, během kterého musí Účastník správně odpovědět na tipovací otázku, zveřejněnou pro příslušné soutěžní kolo na webu: www.datart.cz/autozasluchatka, začíná vždy v pondělí v 0:01 hod. a končí v neděli ve 24:00 hod. Výherce každého soutěžního kola získá právo k bezplatnému dočasnému užívání motorového vozidla tov. zn. Ligier a outdoor kamery během prodlouženého víkendu, bezprostředně následujícího po skončení příslušného soutěžního kola, a to v době od pátku 16:00 hod. do pondělí 16.00 hod.

2. část Soutěže:

Výherce každého jednotlivého soutěžního kola pořídí videozáznam ze svého víkendu s vypůjčeným motorovým vozidlem Ligier na outdoor kameru a pořízený videozáznam zašle nebo předá společnosti DATART. Soutěžní videozáznam bude zveřejněn prostřednictvím internetové aplikace YouTube, a to v období od 16. do 31. října 2016. Výhercem 2. části Soutěže se pak stane Účastník, jehož videozáznam získá během uvedené doby nejvyšší počet kladných hodnocení na internetové aplikaci YouTube. Výherce druhé části Soutěže získává předmětné motorové vozidlo Ligier JS50L Blue Line do svého vlastnictví.

2. OBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

2.1. Každá fyzická osoba starší 15- ti let, která splní podmínky Soutěže uvedené v těchto Pravidlech (dále jen „ Účastník “), se může účastnit Soutěže, zejména, nikoliv však výlučně, za následujících podmínek:
a) má trvalé bydliště na území České republiky;
b) sdělí společnosti DATART své kontaktní údaje, zejména své jméno, příjmení, adresu, e-mail a číslo mobilního telefonu, a souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů nejméně v rozsahu dle článku 5 těchto Pravidel;
c) během 1. části Soutěže zakoupí v kterékoliv prodejně společnosti DATART nebo prostřednictvím jejího e-shopu www.datart.cz zboží kategorie „sluchátka“ a řádně uhradí jejich cenu (dále jen „ Nákup“);

2.2. Nezletilé fyzické osoby se mohou do Soutěže zapojit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který se pro účely převzetí výhry považuje za Účastníka.

2.3. Uskutečnění Nákupu musí být vždy prokázáno řádným daňovým dokladem, vystaveným společností DATART, který dokládá zakoupení zboží kategorie „sluchátka“. Do Soutěže budou zařazeny pouze Účastníci, kteří se prokážou originálním daňovým dokladem (dále jen „Účtenka“);

2.4. Ze Soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry, zejména osoby, které:
a) nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto Pravidlech;
b) budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se v souvislosti se Soutěží dopustí podvodného jednání;
c) uvedou v Soutěži nepravdivé nebo neúplné informace nebo kontaktní údaje;
d) jsou v pracovním nebo obdobném poměru ke společnosti DATART, nebo se považují za osoby blízké zaměstnancům nebo členům statutárního orgánu společnosti DATART, nebo za osoby s touto společností jinak personálně nebo majetkově propojené.

2.5. Pokud se společnost DATART důvodně domnívá, že Účastník porušuje tato Pravidla, je oprávněna Účastníka ze Soutěže kdykoliv vyloučit. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na výhru ani na náhradu jakýchkoliv nákladů či újmy, která by mu v souvislosti s účastí v Soutěži mohla vzniknout.

3. PRAVIDLA SOUTĚŽE

3.1. Podmínkou účasti v jednotlivém soutěžním kole 1. části Soutěže je vždy řádná registrace Účastníka na webu: www.datart.cz/autozasluchatka s tím, že při každé registraci musí Účastník uvést požadované osobní údaje a vyplnit číslo Účtenky, dokládající příslušný Nákup.

3.2. Pro účast v kterémkoliv soutěžním kole 1. části Soutěže je nutné, aby Účastník odpověděl na tipovací soutěžní otázku pro příslušné soutěžní kolo, která bude mít charakter odhadu unikátní číselné hodnoty (váha, míra, počet atp.). Účastník může registrovat stejnou Účtenku i opakovně pro více soutěžních kol. Odpovědi na soutěžní tipovací otázku lze zasílat pouze prostřednictvím webu www.datart.cz/autozasluchatka.

3.3. Výhercem příslušného soutěžního kola během 1. části Soutěže se stává ten Účastník Soutěže, který svou odpovědí bude nejblíže správné číselné hodnotě. Správnou odpověď na otázku a označení výherce každého soutěžního kola zveřejní společnost DATART vždy v pondělí po skončení příslušného kalendářního týdne na webu www.datart.cz/autozasluchatka.

3.4. Do 2. části Soutěže budou zařazeny pouze videozáznamy, pořízené prokazatelně výhercem příslušného soutěžního kola pomocí vypůjčené outdoor kamery během užívání motorového vozidla Ligier. Pořízený videozáznam v minimálním rozsahu 2 min, maximálně však 4 min. v konečném střihu, nesmí obsahovat chráněná autorská díla nebo jakékoliv předměty duševního nebo průmyslového vlastnictví třetích osob, ani vulgarismy nebo zobrazení nahoty, násilí, používání drog či jakéhokoliv jiného jednání v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Účastník je současně povinen zajistit výslovnésvolení každého člověka, jehož podoba je zachycena ve videozáznamu, a to s dalším zpracováním, využitím a šířením videozáznamu, pořízeného o jeho soukromém životě, prostřednictvím internetové aplikace YouTube a nejméně v rozsahu souhlasů Účastníka dle článku 5 těchto Pravidel. Videozáznamy, které nesplňují uvedené požadavky budou ze Soutěže bez náhrady vyřazeny.

3.5. Pokud bude společnosti DATART doručeno více stejných odpovědí, které budou nejblíže správné číselné hodnotě v příslušném soutěžním kole 1. části Soutěže, nebo v případě stejného počtu kladných hodnocení několika videozáznamů v 2. části Soutěže, bude za výherce považován Účastník, který uskutečnil nejdříve svůj Nákup.

4. PŘEDÁNÍ VÝHRY

4.1. V rámci 1. části Soutěže bude výherci poskytnuta nepeněžní výhra ve formě výpůjčky motorového vozidla Ligier na dobu prodlouženého víkendu. Každý Účastník může během všech soutěžních kol v rámci 1. části Soutěže získat pouze jednu výhru. Účastník bere na vědomí, že k řízení motorového vozidla tov. zn. Ligier je oprávněn pouze držitel příslušného řidičského oprávnění skupiny AM dle podmínek obecně závazných právních předpisů.

4.2. Výhercem v rámci 2. části Soutěže se stává ten Účastník, který splní všechny podmínky Soutěže a získá nejvíce kladných hodnocení svého videozáznamu, zveřejněného prostřednictvím internetové aplikace YouTube. Výherce získá do svého vlastnictví nepeněžní výhru, motorové vozidlo Ligier JS50L Blue Line.

4.3. Společnost DATART bude výherce kontaktovat SMS zprávou nebo e-mailem na Účastníkem uvedené kontaktní údaje. Po ověření totožnosti výherce dle registrovaných osobních údajů a nezbytných souhlasů dle článku 5 těchto Pravidel, bude uskutečněno předání výhry. Při předání jakékoliv nepeněžní výhry musí Účastník prokázat splnění podmínek Soutěže, zejména originálem Účtenky, dokládající registrovaný Nákup.

4.4. Pokud výherce nedosáhl zletilosti, bude vypůjčené motorové vozidlo předáno pouze jeho zákonnému zástupci, který musí při převzetí prokázat svoji totožnost a uvést osobní údaje, nezbytné pro sepsání smlouvy o výpůjčce. Stejné podmínky se uplatní při předání výhry v 2. části Soutěže.

4.5. Účastník dává svojí účastí v Soutěži svolení, aby jakékoliv obrazové a zvukové záznamy z předání výhry, včetně videozáznamu poskytnutého Účastníkem během 2. části Soutěže, společnost DATART bez jakéhokoliv omezení používala pro svoji další marketingovou a reklamní komunikaci včetně propagaci svého zboží a služeb.

4.6. Pokud bude Účastník ze Soutěže vyloučen nebo nesplní podmínky Soutěže, výhra nebude poskytnuta. Bez ohledu na shora uvedené, pokud výherce nepřevezme výhru ani do šedesáti (60) dnů od posledního dne Doby konání, výhra bez náhrady propadá.

5. OSOBNÍ ÚDAJE

5.1. Sdělením požadovaných informací dává Účastník společnosti DATART ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „ Zákon “), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, nejméně v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail a kontaktní telefon, a to za účelem jeho účasti v Soutěži, předání výhry a k využití těchto osobních údajů v rámci dalších marketingových aktivit společnosti DATART, zejména k zasílání obchodních sdělení Účastníkovi elektronickými prostředky. Tento souhlas je dobrovolný. Odvolánísouhlasu je účinné okamžikem doručení společnosti DATART a má za následek zánik účasti Účastníka v Soutěži včetně ztráty nároku na získání výhry. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů a dle ust. § 21 Zákona právo požadovat vysvětlení nebo odstranění nepřesných osobních údajů, včetně provedení jejich opravy, doplnění, zablokování nebo likvidace.

5.2. Svojí účastí v Soutěži a poskytnutím soutěžního videozáznamu nebo jiných zvukových a obrazových záznamů, dává Účastník své svolení ke zpracování, šíření a dalšímu využití svého soutěžního videozáznamu, videozáznamu z předání výhry a jiných zvukových a obrazových záznamů, pořízených Účastníkem nebo třetí osobou, které zachycují jeho podobu nebo soukromý život a byly pořízeny v souvislosti s účastí v Soutěži, a to bez jakéhokoliv omezení pro reklamní a marketingové účely společnosti DATART, zejména pro účely šíření reklamních sdělení a nabízení obchodu nebo služeb třetím osobám. Společnost DATART je oprávněna bezúplatně zpracovávat, šířit a jakkoliv využívat veškeré tyto zvukové a obrazové záznamy, zachycující podobu nebo soukromý život Účastníka nebo třetích osob, které byly získány od Účastníka nebo pořízeny v souvislosti s jeho účastí v Soutěži a předáním ceny, a to po dobu pěti (5) let od zahájení Soutěže.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Výhru v Soutěži dle ustanovení § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nelze nijak vymáhat ani požadovat výměnu za jiné zboží nebo vyplacení její hodnoty v penězích. Veškeré spory, které vyplývají z této Soutěže nebo vzniknou v souvislosti s ní, bude řešit a rozhodovat výlučně společnost DATART dle svého volného uvážení.

6.2. Společnost DATART prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv ani za funkčnost nebo neomezený přístup k internetové aplikaci YouTube.

6.3. Společnost DATART si vyhrazuje právo Soutěž zrušit nebo kdykoliv změnit podmínky Soutěže nebo nahradit nepeněžní výhru v Soutěži za jiné věcné ceny v obdobné hodnotě. Takové rozhodnutí společnosti DATART je účinné ode dne jeho uveřejnění na webu www.datart.cz/autozasluchatka.

6.4. Tato Pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník svojí dobrovolnou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly. Společnost DATART může zveřejnit zjednodušené informace o Soutěži nebo jejích Pravidlech v rámci své reklamy a propagačních materiálů. V případě rozporu mezi obsahem takových zjednodušených informací o Soutěži, uvedených v kterémkoli reklamním nebo propagačním materiálu nebo sdělení, a obsahem těchto Pravidel, mají tato Pravidla vždy přednost.


V Praze dne 17. 6. 2016

DATART INTERNATIONAL, a.s.

 

V porovnávači máte 0 produktů Porovnat produkty Porovnat 0 produktů